به مجموعه گلباغ فدک محلات خوش آمدید.

بهترین قیمت خرید کاکتوس را با ما تجربه کنید.

گلدانها بسته به نیاز و گل درانواع مختلفی چون پلاستیکی ، چـوبی ، سفـالی ، سرامیکـی و … دسته بنـدی میشـوند .

امروزه گلدانهـای فـانتزی پلاستیکی به جهت سبک بـودن

و کیفیت قابل قبول ، خواهان بیشتری دارند.

گلدانهای سفالی هم ظاهر بسیار جذابی دارند.

مجموعه ای از گیـاهان گوشتی با تنوع

بسیار بـالاو رنگـارنگ.

بـاید به این مطلب اشـاره کرد که کـاکتوسها تا حدودی در دسته سـاکولنت ها قرار می گیرند. این گیـاهان بخـاطر گوشتی بودنشون از مقاومت بالایی برخوردار هستند.

راستی ساکولنت ها عـاشق نور هستند.

کاکتوسها گیاهان گوشتی و خاردار هستند.

این گیاهان دارای تنوع و مقاومت بالایی هستند.

این گونه گیاهی به جهت گوشتی بودن آب را در خود ذخیره می کنند. این گیاهان برخلاف کم آب بودن به شدت نور دوست هستند.

گلدان ها

گلدانهـا بسته به نیاز و نوع گل در انـواع مختلفی چون پلاستیکی ،چوبی، سفـالی ، سرامیکـی و …دسته بندی میشوند.امروزه گلدانهای فانتزی پلاستیکی به جهت سبک بودن وکیفیت خواهان بیشتری دارند.

گلدانهـای سفالی هم ظاهر بسیـار جذابی دارند.


نگهداری از گل و گیاه و رسیدگی به آن نیازمند
ملـزومـاتی است در جهت راحتـی و افـزایش
بـهره وری از گل و گیاه. مواردی همچون خاک
و کود متنـاسب با گیـاه ، ابزارآلات کـاربردی و
سایر ملزومات.

جـذابیت محیط و ایجـاد حس سرزندگی بستگی دارد به لوازم به کـاربرده شــده در محیط و تمیزی .المـان های زیبـاسازی محیط بسیـار متفـاوت هستنـد و با توجه به سبک فضـا انتخاب میشوند.

آئونیوم بلک سایز6
آئونیوم بلک سایز6

6,000 تومان

آئونیوم خورشیدی سایز6
آئونیوم خورشیدی سایز6

5,000 تومان

آئونیوم خورشیدی سایز8
آئونیوم خورشیدی سایز8

8,000 تومان

آئونیوم طلایی سایز 8
آئونیوم طلایی سایز 8

8,000 تومان

آئونیوم طلایی سایز6
آئونیوم طلایی سایز6

5,000 تومان

آئونیوم بلک سایز6
آئونیوم بلک سایز6

6,000 تومان

آئونیوم خورشیدی سایز6
آئونیوم خورشیدی سایز6

5,000 تومان

آئونیوم خورشیدی سایز8
آئونیوم خورشیدی سایز8

8,000 تومان

آئونیوم طلایی سایز 8
آئونیوم طلایی سایز 8

8,000 تومان

آئونیوم طلایی سایز6
آئونیوم طلایی سایز6

5,000 تومان

thin