خرداد ۲۸, ۱۳۹۹

فوکاریا

فوکاریا (Faucaria Tigrina) یا فائوکاریار بانام علمی و از خانواده (Aizoaceae) – آزوآسه دارای برگ‌های ضخیم و گوشتی که حاشیه های داخل برگها دارای تیغه هستند […]