خرداد ۹, ۱۳۹۹

فوکیا غده ای

فوکیا،Fockea edulis بومی افریقای جنوبی و مناطق گرم و خشک ساوانا می باشد. گیاه فوکیا ،گیاهی غده ای است که بخشی از غده داخل خاک است […]