رویه ی ارسال سفارش

1. پست پیشتاز ؛ از طریق پست جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد

2. چاپار ؛ مخصوص شهر هایی که دارای شعبه چاپار می باشند و بصورت پس کرایه محاصبه می شود.

3. اگر حجم بار خریداری شده بالا باشد هماهنگی در رابطه با نحوه ارسال با خریدار صورت می گیرد.: Order submission procedure

  • anguard post; It is done through the post of the Islamic Republic of Iran
  • Chapar; For cities that have a Chapar branch and it is calculated as a refund
  • If the volume of purchased cargo is high, coordination will be made with the buyer regarding how to send
0:00
0:00