رویه ی ارسال سفارش
1. پست پیشتاز ؛ از طریق پست جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد
2. چاپار ؛ مخصوص شهر هایی که دارای شعبه چاپار می باشند و بصورت پس کرایه محاصبه می شود.
3. اگر حجم بار خریداری شده بالا باشد هماهنگی در رابطه با نحوه ارسال با خریدار صورت می گیرد.

Order submission procedure
1. Vanguard post; It is done through the post of the Islamic Republic of Iran
2. Chapar; For cities that have a Chapar branch and it is calculated as a refund.
3. If the volume of purchased cargo is high, coordination will be made with the buyer regarding how to send.